Digitaalinen työkalupakki klusterien kehittämiseen julkaistu

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä on laadittu digitaalinen työkalupakki klustereiden kehittäjille. Työkalupakin tarkoituksena on koota yhteen tietoa klustereiden kehittämiseen liittyen ja auttaa uusia toimijoita alkuun pääsemisessä. 

IP-alueella on vahvaa ekosysteemilähtöistä kehittämistoimintaa ja maakunnallisia toimiala- tai teemakohtaisia osaamiskeskittymiä ja verkostoja on rakennettu jo pitkään. Yhteiselle toimintamallille ja yhteisille kehittämistoimille on tarvetta uusien klustereiden synnyttämiseksi sekä olemassa olevien kehittämiseksi vastaamaan paremmin yrityskentän kehittämistarpeisiin.  

Miksi juuri klusterit?  

TEM:n vuonna 2020 laatiman kansallisen TKI-tiekartan mukaan, pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan tulee olla aktiivisempaa. Tämä edellyttää osaamistason nostamista, vahvempaa yhteistyötä yritysten ja TKI-toimijoiden välillä sekä yhä enemmän sektorit ylittävää yhteistyötä.* Klusterit ovat vahvasti aluekehittämiseen kiinnittyvinä osaamiskeskittyminä luonteva linkki toimijoiden välillä. Ne toimivat myös alueellisina kehittämisen alustoina, joissa osaamisia ja resursseja yhdistämällä syntyy uusia ideoita ja yhteistoimintamalleja. Klusterit ovat myös luonteenomaisesti sillanrakentajia niin toimijoiden, verkostojen kuin ekosysteemien välillä alueellisesti ja kansainvälisesti.  

Klusterityön tukeminen ELMO-yhteistyöllä

ELMO-yhteistyöryhmä on viimeisen parin vuoden aikana järjestänyt verkostoitumistapahtumia sekä työpajoja klustereille. Tapahtumilla on pyritty edistämään parhaiden käytänteiden jakamista tuottamalla klusteritarinoita artikkeleiden ja seminaaripuheenvuorojen muodossa. Kaiken kaikkiaan klusteritarinoita on julkaistu parikymmentä ja erityyppisiä tapahtumia on takana kolmisenkymmentä. Lisäksi työssä on tunnistettu yhteisiä klusteriteemoja IP-alueen yhteistyöhön. Vahvemmalla maakuntien välisellä yhteistyöllä voidaan yhdessä ratkaista klusteritoimintaan liittyviä haasteita, hyödyntää maakuntien tutkimus- ja kehittämispalveluita yli maakuntarajojen ja ennen kaikkea tukea yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulla.  

”Klusteritoiminnan vakiinnuttamiseen menee helposti kymmenenkin vuotta. Kilpailun sijaan meidän tulisi nähdä, että yhdistämällä osaamista ja resursseja yli maakuntarajojen, voimme tehokkaammin ratkaista klusteritoimintaan liittyviä haasteita ja tukea alueen elinkeinoelämää pärjäämään globaalissa kilpailussa”, summaa ELMO-koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Paula Heikkilä.  

Maakunnallisen klustereiden kehittämistyön tueksi, hankkeen aikana tuotetut tallenteet ja muut aineistot on koostettu ELMO-verkkosivustolle työkalupakiksi klustereiden kehittäjille ja tietoa etsiville. Sivustolla on tarjolla aineistoja viidessä klustereiden kehittämisen teemassa: 

  • Klusterin hyvällä johtamisella vaikuttavaa yhteistyötä 
  • Klusterin palvelut yritysten kasvun ja kehittymisen tukena 
  • Kestävät rahoitusratkaisut mahdollistavat pitkäjänteisen klusterin kehittämisen 
  • Klusterin tuella kansainvälisistä verkostoista kansainvälisille markkinoille 
  • Klusteritoiminnan perusta osaamisessa 

Lisätietoa

Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen(at)lapinliitto.fi

Kalle Autti
kalle.autti(at)lapinliitto.fi