Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä innovaatioiden levittämiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot tilasivat keväällä 2020 selvitystyön innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteista Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Selvitystyön tavoitteena oli laatia ajantasainen kuva sitä, millaisia tuloksia Itä- ja Pohjois-Suomen alueen panostuksista innovaatiotoiminnan tukemiseen on syntynyt ja mitä haasteita alueellamme on vielä ratkaistavana. Valmistunut selvitystyö on panostus kansallisten sekä EU:n alueiden yhtenevien älykkään erikoistumisen käytänteiden ylläpitämiseksiSelvitystyö sisältää myös toimeksiannon toteuttaneen Norrum Oy:n suositukset jatkotoimenpiteiksi. 

Innovaatioiden levittämiseksi tehdyistä hyvistä käytännöistä raportissa nostettiin esille elinkeinoelämän, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö eritoten kehittämishankkeiden puitteissa. Parhaimmillaan maakunnissa on kehittämisrahoituksella saatu synnytettyä rakenteita innovaatiotoiminnan ympärille, erilaisia innovaatioekosysteemeitä. Selvitystyössä nostettiin esille innovaatioiden levittäjinä muun muassa painetun älyn ekosysteemi PrintoCent Pohjois-Pohjanmaalta, fotoniikan osaamiskeskittymä Photonics Finland Pohjois-Karjalasta, teollisen kiertotalouden osaaminen Lapista sekä digitaalinen innovaatiokeskittymä DigiCenterNS Pohjois-Savosta.   

Selvitystyöstä käy ilmi, että Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämisprojekteissa syntyy liian vähän liiketoimintaa eivätkä hankkeet johda innovaatioiden kaupallistamiseen. Hankkeisiin toivottaisiin uusia toimijoita, rahoituslähteitä sekä uusia kumppanuuksia. Lisäksi innovaatiotoiminnan ja rahoituksen keskittyminen maakuntien keskuspaikkakunnille koettiin haasteellisena.  

Digitalisaation osalta selvitystyö tuo ilmi, että kehittämistoimet Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat lisänneet tietoa digitalisaatiosta sekä vaikuttaneet digitaalisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoon. Lisäksi koronaepidemian myötä on syntynyt uusia pk-yritysten suunnittelemia digiratkaisuja.  

Digitalisaation haasteiksi koetaan digitalisaation käsitteleminen usein liian kapeasta näkökulmasta sekä se, ettei digitalisaatioon liittyviä hankkeita synny alueilla riittävästi. Lisäksi haasteina nähdään toimijoiden puute sekä aikapula digitalisaation kehittämiseen osallistumiseksi. Teollisten yritysten osaamisessa ja valmiuksissa hyödyntää digitalisaatiota tuotantoprosesseissa nähdään paljon kehittämisen varaa. Julkisen sektorin odotetaan perehtyvän digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin entistä paremmin, digitalisaation mahdollisuuksista tulee viestiä etenkin ns. perinteisen teollisuuden pk-yrityksille ja digitalisaatiota koskevaa yritystason koulutusta tarvitaan enemmän. 

Raportti pohjautuu maakuntien älykkään erikoistumisen strategioihin sekä maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Tiedonkeräys raportin laatimiseksi toteutettiin kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Kesäkuussa 2020 toteutettuun lomakekyselyyn vastasi 96 asiantuntijaa Itä- ja Pohjois-Suomesta. Kyselyä täydentäviä ja syventäviä asiantuntijahaastatteluita toteutettiin 14 kappaletta. Selvitystyön toteutti Norrum Oy alihankkijanaan TK-Eval 

Pääset tutustumaan koko raporttiin täältä: Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet Itä- ja Pohjois-Suomessa

Lisätietoja

Ilari Havukainen
ilari.havukainen(at)elmoenf.eu
040 621 6116