Klusterit vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittajina

Klustereiden eurooppalainen asiantuntijaryhmä (Expert Group on Clusters), joka tuottaa suosituksia Eurooppalaisesta klusteripolitiikasta komissiolle, on julkaissut raportin liittyen klustereiden rooliin vihreässä ja digitaalisessa kaksoissiirtymässä sekä elpymisessä. Raportti sisältää 15 suositusta sekä esimerkkejä hyvistä toimintavoista klustereille, klusterien kehittäjille sekä päättäjille kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla.

Johtoasema vihreässä siirtymässä

Siirtymä kohti puhdasta, kiertotalouteen pohjautuvaa, ilmastoneutraalia taloutta on elintärkeä Euroopalle. Klusterit ovat tärkeässä roolissa tämän vihreän siirtymän vauhdittajina sekä yleisesti tietoisuuden lisääjinä ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Tulevaisuuden klustereiden kehittämisohjelmien ja aloitteiden keskiössä tulisi olla klustereiden kehittäminen ja kouluttaminen vihreän siirtymän kiihdyttäjiksi, jotka voivat palvella jäseniään siirtymään liittyvän osaamisen, innovaatioiden ja ratkaisuiden kehittämisessä.

Klusterit voivat edesauttaa yrityksiä vihreiden ja kestävien teknologioiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä sekä olla tukena resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönotossa. Klusterit ovat myös keskeisiä toimijoita vihreän siirtymän kannalta merkityksellisissä kansainvälisissä verkostoissa, joiden kautta uudet kansainväliset kontaktit sekä markkinat ovat avoinna myös klusterin jäsenille. 

Digitaalisen siirtymän nopeuttaminen

Digitaaliset ratkaisut sekä dataan perustuva talous ovat keskeisessä roolissa elinkeinojen sekä koko yhteiskunnan muutoksessa. Koronakriisi nopeutti digitaalisten ratkaisujen haltuunottoa ja aiheutti monilla aloilla sekä monissa yhteisöissä niin kutsutun digiloikan. Klustereiden rooli tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa on merkittävä, eritoten pk-yritysten näkökulmasta. Klusterit voivat tarjota palveluita liiketoimintaprosessien digitalisointiin, tietoa mahdollisista uusista sovelluksista sekä teknologioista sekä yleisesti vaikuttaa viestimällä digitaalisen siirtymän mahdollisuuksista. Digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja kehittämistarpeet on klustereissa ratkaistavissa tiiviillä yhteistyöllä klusterissa mukana olevien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Klustereiden ja digitaalisten innovaatiokeskittymien yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa vaikuttavampia tuloksia digitalisaation edistämiseksi. Käytännössä yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi jakamalla palveluseteleitä digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton mahdollistamiseksi, osaamisen kehittämisen haasteisiin vastaaminen yhdessä sekä yhteishankkeiden suunnittelulla.  

Joustavuus klusterien ominaisuutena

Klusterit olivat tärkeä voimavara Euroopassa koronakriisin iskiessä viime vuonna. Eurooppalainen klusteriyhteisö, Euroopan klusteriallianssin (ECA) johtajamana reagoi nopeasti esimerkiksi kriisin aikaansaamaan tarvikepulaan terveydenhuollossa. Klusterit pystyivät kriisin hetkellä nopeasti välittämään tietoa sekä reagoimaan hankintaketjuissa tapahtuviin katkoksiin. Muutosjoustavuus verkostojen voimavarana tunnistettiin vahvasti klustereiden ominaisuudeksi, jota tarvitaan kestävämpien ja joustavampien arvoketjujen muodostamiseksi.

Asiantuntijaryhmän suositukset:

– Paula Heikkilä, projektipäällikkö, ELMO-koordinaatiohanke