Komission klusterialoitteet tukena klustereiden välisen yhteistyön ja kansainvälistymisen kehittämisessä

Komissio tulee klustereiden välisen yhteistyön ja kansainvälistymisen kehittämistä klusterialoitteilla (European Strategic Cluster Partnerships, ESCP). Aloitteiden tavoitteena on lisätä talouskasvua sekä kilpailukykyä Euroopassa. 

Euroopan unioni julkaisi ensimmäisen klusterialoitteensa vuonna 2012. Aloitteesta rahoitettiin tuolloin kuusi pilottia, joiden tavoitteena oli kannustaa eurooppalaisia klustereita yhteistyöhön sekä luomaan kansainvälistymisstrategioita kolmansien maiden markkinoille pääsemiseksi.

Tätä nykyä klusterialoitteita löytyy neljänlaisia:

European Cluster Partnerships International (ESCP-4i)
European Cluster Partnerships Excellence (ESCP-4X)
European Cluster Partnerships Smart Specialisation (ESCP-S3)
European Cluster Partnerships Innovation

COSME –ohjelman alla julkaistun European Strategic Cluster Partnerships Going International (ESCP-4i) -aloitteen hankkeet käynnistyivät vuonna 2014. Tämän klusterialoitteen tavoitteena on kannustaa klustereita yhteistyöhön sekä yhteisten kansainvälistymisstrategioiden toteuttamiseen.

Kumppanuudet laativat ja toteuttavat yhteistä valituille kolmansille markkinoille suuntautuvaa kansainvälistymisstrategiaa, jolla edistetään pk-yritysten kansainvälistymistä. Lisäksi tavoitteena on luoda pysyviä kontakteja kohdemarkkinoille yhteistyön jatkuvuuden takaamiseksi.

Ensimmäinen hakukierros (2016-2017) johti 25 eurooppalaisen kumppanuuden muodostamiseen, joista 15 sai EU-rahoitusta. Seuraavalla hakukierroksella (2018-2019) muodostettiin 25 kumppanuutta. ESCP-4i aloitteen viimeisin hakukierros (2020-2022) käytiin joulukuussa 2020 (7,5 milj €). Aloitteesta rahoitetaan tällä hakukierroksella vielä 14 uutta kumppanuutta, jotka aloittavat toukokuussa 2021. Kolmannen sukupolven klusterikumppanuuksissa on mukana 78 klusteria 20 maasta. Kumppanuuksia on muodostettu aloille kuten clean-tech, energia, terveys, älykkäät kaupungit ja tekstiilit.

European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments (ESCP-S3) -klusterialoite polkaistiin käyntiin vuonna 2017. Aloitteella pyritään edistämään klustereiden välistä yhteistyötä yhteisillä älykkään erikoistumisen kärkialoilla.

ESCP-S3 –aloitteen alla on muodostettu 9 klusterikumppanuutta, joihin osallistuu 57 kumppania 19 Euroopan maasta. Kumppanuuksien tavoitteena on edesauttaa klusterien yhteistyötä ja tukea yhteisten toimien ja investointihankkeiden luomista älykkään erikoistumisen yhteisillä painopistealueilla.

ESCP-S3 klusterikumppanuudet

European Cluster Partnerships for Excellence (ESCP-4X) aloitteen tavoitteena on edesauttaa klusterien välistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista sekä kehittää klusterin johtamisen osaamista. Aloitteessa on muodostettu 13 klusterikumppanuutta, joihin osallistuu 69 klusteriorganisaatiota 21 Euroopan maasta. Aloitteen viimeisen haku ”European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities päättyi helmikuussa 2021. Haussa oli 6 milj. euroa jaossa uusille kumppanuuksille, jotka käynnistyvät helmikuussa 2022.  

European Cluster Partnerships for Innovation (INNOSUP ohjelmakaudella 2014-2020) tavoittelee uusia rajat ylittäviä ja monialaisia arvoketjuja, jotka rakentuvat pk-yritysten innovaatiopotentiaalin pohjalta. Aloitteen muoto ohjelmakaudella 2021-2027 on vielä epäselvä, mutta aiemmin INNOSUP:n erityispiirteenä on ollut se, että vähintään 75% hankkeiden budjetista osoitetaan suoraan yritysten innovaatioiden tukemiseen.

ClusterXchange –pilotointi mahdollistaa vaihtojaksot klusterien kansainvälisen verkoston kehittämiseksi

ESCP-4X aloitteessa on tällä hetkellä käynnissä ClusterXchange –pilotti, joka mahdollistaa klusterien väliset lyhyet vaihtojaksot. Vaihtojakso mahdollistaa kansainvälisen verkoston kehittämisen, vertaisoppimisen sekä hyvien käytäntöjen jakamisen klustereiden välillä. Vaihtojaksoille voi hakea kaikki ECCP:lle rekisteröityneet klusterit.

Vaihtojaksoille voivat osallistua klusteriorganisaatiota edustavat henkilöt sekä esimerkiksi klusterin jäsenyritykset. Vaihtojakson voi myös toteuttaa ryhmänä, jos järjestely sopii sekä lähettävälle että vastaanottavalle organisaatiolle. Lähettävä klusteriorganisaatio voi hakea kertakorvausta vaihdon kulujen kattamiseksi. Vaihtojakso voi lyhimmillään olla kolmen päivän pituinen ja enimmillään kuukauden.
 
Pilotoinnissa on tammikuuhun 2021 mennessä toteutettu 34 vaihtojaksoa. Koronakriisin aiheuttamista poikkeusaloista johtuen, vaihtojaksoja voi toteuttaa myös virtuaalisesti.