Partnerships for Regional Innovation (PRI)

Partnerships for Regional Innovation (PRI)

Itä- ja Pohjois-Suomi osallistuu Euroopan alueiden komitean ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimaan Partnerships for Regional Innovation­ (PRI)- pilottiin. Tässä artikkelissa avataan PRI-pilotin ideaa ja tavoitteita. Artikkelin lopussa olevalla videolla perehdytään tarkemmin myös PRI:n ja älykkään erikoistumisen strategian eroihin.

Mikä on PRI?

PRI:n perusajatuksena on transformatiivisen innovaatiopolitiikan kehittäminen. Transformatiivisessa innovaatiopolitiikassa ei pyritä ainoastaan taloudellisen kasvun ja elinkeinoelämän edistämiseen, vaan myös yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen innovaatiotoiminnan keinoin. PRI:tä kaavaillaan tulevaisuudessa uudeksi EU:n innovaatiopolitiikan strategiseksi kehykseksi, joka linkittää EU:n asettamat prioriteetit yhteen kansallisten strategioiden, sekä paikkaperustaisten haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Tässä mielessä PRI – jos ei varsinaisesti korvaa – ainakin laajentaa älykkään erikoistumisen strategiaa.

PRI:n innovaatiotoiminnassa painotetaan taloudellisten toimintojen lisäksi erityisesti sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia. Yksittäisten tuotteiden sijaan haetaan systeemitason muutoksia, jotka parantavat kestävyyden ohella kansalaisten ja ympäristön hyvinvointia. Muutoksen taustalla on Green Deal ja kestävän kehityksen tavoitteet. Toiminnan keskiössä ovat alueiden itse määrittelemät kestävyyshaasteet. Kestävyyshaasteet voivat olla alueellisia tai paikallisia, mutta innovaatiologiikan fokuksen tulee olla konkreettisessa tekemisessä, eli kestävyyshaasteen ratkaisemisessa. Ratkaistava kestävyyshaaste voi olla esimerkiksi jätteen määrän vähentäminen jonkin arvoketjun sisällä. Samalla myös kuluttajan rooli osana kestävää yhteiskuntaa korostuu.

Pilottiin osallistuu kaikkiaan 63 aluetta, seitsemän kaupunkia ja neljä jäsenmaata. Pilotin osallistujat kehittävät yhdessä uudenlaista aluetason innovaatiopolitiikka jakamalla kokemuksia hyvistä toimintatavoista, sekä testaamalla erilaisia hallinnollisia ja poliittisia instrumentteja. Käytännön työ toteutetaan eri teemoittain jaetuissa työryhmissä.

Mitkä ovat PRI:n tavoitteet?

PRI:n toimintaa ohjaa kaksi perusdokumenttia: PRI Playbook ja Concepts and Rationales. Näissä dokumenteissa asetetaan neljä tavoitetta:

PRI täydentää S3-strategian puutteita

Älykkään erikoistumisen strategiaa (S3) on pidetty onnistuneena siinä mielessä, että se loi yhtäläisen eurooppalaisen ajattelutavan innovaatiotoiminnan ympärille. Sen haasteet liittyivät kuitenkin aluekohtaisiin eroihin strategioiden toteutuksen ja toimeenpanon suhteen. Joillain alueille strategiaa on toteutettu aktiivisesti, mutta toisilla se on jäänyt heikoksi. S3 yhteydessä innovaatiotoiminta on koettu myös kapeaksi, vain julkishallinnon, yritysten ja korkeakoulujen alueelle kuuluvaksi toiminnaksi ja esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan osallistaminen on jäänyt vähäiseksi. PRI täydentää todettuja S3:n puutoksia purkamalla siiloja eri politiikan alueiden välillä ja laajentaa innovaatiotoiminnan näkökulmaa esimerkiksi kasvattamalla kansalaisyhteiskunnan osallistamista innovaatiotoiminnassa.

Tarkempaa erittelyä PRI:n ja S3:n eroista löydät alla olevasta videosta. Videon on tehnyt Vaasan yliopiston innovaatiopolitiikan tutkija Antti Mäenpää.

PRI dokumentit:

Lisätietoa:

Projektipäällikkö
Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen(at)lapinliitto.fi