Älykkään erikoistumisen kumppanuudet Itä-ja Pohjois-Suomessa

Älykkään erikoistumisen (S3) temaattiset alustat (Smart Specialisation Thematic Platforms) tukevat alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden toteutusta ja toimivat alustoina alueidenväliselle yhteistyölle ja eurooppalaisten arvoketjujen muotoutumiselle. Alustoja on kolme: Agri-Food, Energy ja Industrial Modernisation.

Kullakin alustalla on alateemoja eli kumppanuuksia. Nämä kumppanuudet tuovat yhteen alueita, jotka jakavat yhteisiä älykkään erikoistumisen teemoja. Kunkin kumppanuuden jäsenalueet keskinäisesti kehittävät ja johtavat kumppanuuksia ja huolehtivat keskeisten sidosryhmien (kuten yritysten, klustereiden, TKI-organisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan) aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta. Komissio ei erikseen rahoita kumppanuuksia, mutta tukee niitä erilaisilla asiantuntijapalveluilla. Lisäksi kumppanuuksien sisäisille hankkeille kanavoidaan rahoitusta EU-rahoitusinstrumenteista.

Alueille kumppanuudet tarjoavat paitsi pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin myös muun muassa näkyvyyttä, mahdollisuuden alueellisen osaamisen tunnistamiseen, vertaisarviointiin ja kokemusten jakamiseen.  

IP-alueen maakunnat ovat mukana yhteensä 18 älykkään erikoistumisen kumppanuudessa, joista kuudessa johtavana kumppanina (leading region). Lisäksi kahdessa kumppanuudessa maakunnilla on interested region –status. Suomessa maakuntien liitot koordinoivat alustoihin liittyvää yhteistyötä ja vastaavat alustoihin liittymisestä. 

S3P Agri-Food - Elintarvikesektori

S3P Agri-Food alustan päätavoitteena on organisoida ja tukea niiden EU:n alueiden ponnisteluja, jotka ovat tunnistaneet maatalous- ja elintarvikesektorin älykkään erikoistumisen ohjelmissaan ja sitoutuneet työskentelemään yhdessä kehittääkseen alueiden välisiä investointihankkeita.

S3P Agri-Food tavoittelee investointeja kilpailukykyisiin ja kestäviin eurooppalaisiin elintarvike-arvoketjuihin, ruokajärjestelmien resilienssiä ja alueellisen EU-rahoituksen tehokkaampaa kohdentamista kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti lukuisten pk- ja mikroyritysten kautta, jotka ovat alan arvoketjujen ytimessä.

 • Pohjois-Pohjanmaa, Sanna Salomaa, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Marja-Liisa Järvelä, Oulun Ammattkorkeakoulu
 • Etelä-Savo, Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

www.traceabilityandbigdata.eu
Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjoismaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Mikko Himanka, Centria Ammattkorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

S3P Energy - Energiasektori

Energia-alustan (S3P-Energy) tarkoituksena on auttaa alueita ja jäsenvaltioita toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategioita energiasektorilla. S3P-Energy edistää toimia, joilla saavutetaan yhteinen näkemys tietoon perustuvasta energiapolitiikasta. Alustan tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten ja vähähiilisten tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa EU:ssa. Tuki kohdistuu erityisesti energia-alan innovaatiotoimintaan. Toimia toteuttaa JRC tiiviissä yhteistyössä DG REGIOn ja energia-asioiden pääosaston (DG ENER) kanssa.

Energiasektorin alueidenvälisellä yhteistyöllä halutaan auttaa jäsenvaltioita ja alueita yhdistämään täydentäviä vahvuuksia ja tutkimuskapasiteettia, yhdenmukaistamaan tutkimus- ja innovointipyrkimyksiä ja älykkään erikoistumisen tavoitteita, ratkaisemaan kriittisen massan puutteeseen ja sirpaloitumiseen liittyviä haasteita, pääsemään paremmin osaksi maailmanlaajuisia arvoketjuja ja edistämään yhteisiä investointeja uusille kasvualueille kaikkialla EU:ssa.

 • Lappi (Lead), Kari Pasanen, Lapin AMK
 • Pohjois-Karjala, Lasse Neuvonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto & Timo Tahvanainen Business Joensuu
 • Kainuu, Outi Laatikainen, KAMK & Virpi Keränen, Kainuun liitto

Kumppanuus S3-alustalla

 • Lappi , Tytti Ahoranta, Kemin Digipolis & Kaarina Mäcklin, Lapin liitto
 • Pohjois-Karjala, Asko Puhakka, Mikko Matveinen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Ossi Kotavaara, Kerttu Saalasti Instituutti

Kumppanuus S3-alustalla

S3P Industrial Modernisation - Uudistuva teollisuus

Tukeakseen Euroopan teollisuuden ja elinkeinojen uudistumista ja varmistaakseen EU:n globaalin kilpailukyvyn, Euroopan komissio käynnisti vuonna 2016 teollisen uudistumisen älykkään erikoistumisen alustan (S3P-Industry). Alustan toimintaa tukee neljä Euroopan komission pääosastoa: REGIO, GROW, RTD ja JRC*. Alustan tavoitteena on vauhdittaa älykkään erikoistumisen toteuttamista koko EU:ssa ja myötävaikuttaa samalla EU:n teollisuuden kilpailu- ja innovaatiokykyyn.

Monet S3P Industry -alustan kumppanuuksista keskittävät toimintansa uusille strategisille kasvualueille kuten avainteknologioille (key enabling technologies) ml. edistyneet materiaalit, edistynyt valmistus, cleantech ja biopohjaiset tuotteet. Kumppanuuksissa jäsenalueet tekevät yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen innovaatioiden edistämiseksi, uusien arvoketjuyhteyksien luomiseksi ja yhteisten investointien kehittämiseksi.

*Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto, Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta, Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto, Yhteinen tutkimuskeskus

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (IP-alueen koordinaatio) & Ulla Lassi, Oulun yliopisto
 • Pohjois-Karjala, Ilkka Nykänen Business Joensuu & Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Lappi, Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
 • Kainuu, Virpi Keränen & Eero Vilhu, Kainuun liitto
 • Keski-Pohjanmaa, Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Kumppanuus S3-alustalla

 

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Pirkko Taskinen, Oulun yliopisto
 • Kainuu, Virpi Keränen, Kainuun liitto & Jarkko Räty, Oulun yliopisto, MITY
 • Pohjois-Savo, Päivi Vestala, Pohjois-Savon liitto & Patryk Wójtowicz, Savonia amk
 • Etelä-Savo, Panu Jouhkimo, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Karjala (Lead), Ilkka Nykänen, Business Joensuu
 • Lappi (Lead), Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
 • Kainuu, Eero Vilhu & Ninetta Chaniotou, Kainuun liitto

Kumppanuus S3-alustalla

 • Lappi (Lead), Heikki Hannola, Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Kainuu, Jouni Ponnikas, Kainuun liitto

Kumppanuus S3-alustalla

 • Kainuu (Lead), Ninetta Chaniotou & Jouni Ponnikas, Kainuun liitto
 • Lappi (Interested region statuksella), Kaarina Mäcklin, Lapin liitto, Petri Muje, Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Savo (Interested region statuksella)

Kumppanuus S3-alustalla

 • Lappi (Lead), Satu Luiro, Lapin liitto & Eija Raasakka Lapin Ammattikorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa, Mika Rantakokko, Oulun yliopisto
  Pohjois-Savo, Aki Happonen, DigiCenter NS, Savonia Ammattikorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Lappi, Kaarina Mäcklin, Lapin liitto & Martti Ainonen Lapin Ammattikorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa, Saija Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto & Eija Hämäläinen, BusinessOulu & Jukka Säkkinen, Oulun Ammattikorkeakoulu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Karjala, Juha Purmonen, Business Joensuu

Kumppanuus S3-alustalla

 • Pohjois-Pohjanmaa (Interested region -statuksella)

Kumppanuus S3-alustalla

 • Lappi (Interested region -statuksella), Juho Kähkönen, Lapin liitto

Kumppanuus S3-alustalla