Viestintä

Kehitämme yhteisiä viestintäkäytänteitä osana Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamista. Tärkeässä osassa ovat yhteiset graafiset elementit visuaalisen viestinnän rakentajina. Aluetunnuksen variaatioita, yhteistä värimaailmaa ja typografiaa hyödyntämällä luodaan tunnistettavuutta sekä viestitään pitkäjänteisesti alueen yhteisistä arvoista.

Tältä sivulta löydät kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteiseen käyttöön suunnitellut viestintämateriaalit. Alueviestinnän ohjenuoraksi laaditusta graafisesta ohjeistosta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet onnistuneiden viestintäratkaisujen toteuttamiseen.

Lataa Itä- ja Pohjois-Suomen graafinen ohjeisto käyttöösi tästä.

Tunnus

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen tunnus koostuu karttasymbolista sekä englannin- ja suomenkielisestä logotekstistä. Ensisijaisesti viestinnässä käytetään pystysuuntaista tunnusta. Lisäksi käyttöön on suunniteltu tunnuksen vaakasuuntainen versio sekä muita variaatioita erilaisiin käyttökohteisiin mukautuviksi. 

Tunnuksen väri on sininen, ja sitä käytetään lähtökohtaisesti valkoista taustaa vasten. Tummia väritaustoja vasten tulee käyttää tunnuksen valkoista negatiiviversiota. Tunnuksen mustaa versiota käytetään ainoastaan käyttökohteissa, joissa värien toistaminen ei ole mahdollista.  

Elinkeinot murroksessa -tunnusta käytetään ainoastaan ELMO-koordinaatiohankkeen omassa viestinnässä. Katso yksityiskohtainen ohjeistus tunnuksen käytöstä Itä- ja Pohjois-Suomen graafisesta ohjeistosta.

Lataa tunnus käyttöösi

Värit

Itä- ja Pohjois-Suomen väreinä käytetään kolmea pääväriä ja neljää lisäväriä. Sinistä käytetään ensisijaisena päävärinä tunnuksessa, pääotsikoissa, infografiikoissa ja oheiskuvioinnissa. Valkoisella luodaan ilmavuutta ja se on hallitseva taustaväri kaikissa viestintämateriaaleissa. Kolmatta pääväriä, vihreää, voi hyödyntää erilaisten visuaalisten sisältöjen elävöittämiseen. Musta on leipätekstien väri vaaleilla taustoilla. Muut lisävärit rikastuttavat ilmettä harkitusti käytettyinä. Lisätietoja värien käytöstä löydät graafisesta ohjeistosta.

Päävärit

Lisävärit

Typografia

Itä- ja Pohjois-Suomen typografista ilmettä rakennetaan pääsääntöisesti sinisen väristä otsikkofonttia ja mustaa leipätekstifonttia käyttämällä.

Pääotsikoissa käytetään Berlin Sans FB Demi -fonttia sinisenä. Alaotsikoissa sekä pääotsikon jälkeisissä johdantoteksteissä voidaan käyttää Berlin Sans FB Regular -leikkausta mustana. Tummilla taustoilla tai huonosti erottuessa kuvan päällä otsikoinnin väriksi tulee valita valkoinen.

Muissa tekstisisällöissä käytetään päätteetöntä Franklin Gothic Book -fonttia. Kappaleiden väliotsikossa sekä leipätekstin korostuksissa voidaan käyttää Franklin Gothic Medium -leikkausta.

Katso tarkemmat ohjeet fonttien käytöstä Itä- ja Pohjois-Suomen graafisesta ohjeistosta.

Oheiskuviointi

Itä- ja Pohjois-Suomen viestintämateriaaleissa käytetään kahta toisiaan täydentävää oheiskuviota: Aalto ja Kasvu.

Aalto symboloi Itä- ja Pohjois-Suomen luontoa ja alueelle ominaisia luonnonolosuhteita. Kuviossa toistuvat vesi, järvet, joet, meri, vaaramaisemat, tunturit, revontulet ja pilvet – luonnon aaltoilevat ja virtaavat muodot.

Kasvu symboloi ihmisen kädenjälkeä alueella: alueelta löytyvää monipuolista osaamispohjaa, korkeaa teknologiaa ja luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävää hyödyntämistä. Verkostoitumalla, yhteistä maaperää ravitsemalla ja yhteisiä versoja kasvattamalla luomme yhdessä alueellista hyvinvointia.

Lisätietoja oheiskuvioinnin käytöstä löydät Itä- ja Pohjois-Suomen graafisesta ohjeistosta.

Lataa oheiskuviot käyttöösi

Viestintämateriaalit

Itä- ja Pohjois-Suomen keskeisimpinä viestimateriaaleina ovat käyntikortit, PowerPoint-pohjat ja Word-asiakirjapohjat. Tutustu eri viestintämateriaaleihin tarkemmin graafisessa ohjeistossa ja lataa niitä käyttöösi oheisista linkeistä.

Kuvien käyttö

Yhteneväisen ja korkealaatuisen valokuvamateriaalin käyttäminen on avainasemassa oikeanlaisten mielikuvien herättämisessä. Kaksi hallitsevaa kuvateemaa ovat luonto ja yhteiset osaamisalueet: luonnonvarojen ja -olosuhteiden kestävä hyödyntäminen yhteistyötä tekemällä, teollisen erityisosaamiseen, korkean teknologiaan ja uusiin digitaalisiin ratkaisuihin tukeutumalla.

Osana Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen strategian 2019–2023 valmistelutyötä ja koordinaatiohanketta on toteutettu myös sarja erilaisia infograafisia esityksiä moninäkökulmaisten yhteisten tavoitteiden kiteyttämiseksi ja näin yhteistä viestintää helpottamaan. 

Infograafien ohelle on toteutettu erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisalueita kuvaavia kuvakkeita, joita on mahdollista hyödyntää joustavasti kerronnan tukena muun muassa PowerPoint- esityksissä sekä Word-asiakirjapohjiin laadituissa julkaisuissa.

Lisätietoja kuvien käytöstä ja eri kuvamateriaaleista löydät graafisesta ohjeistosta.

Katso valokuvien lähdetiedot graafisen ohjeiston sivulta 28 ja 31.

Lataa kuvamateriaaleja käyttöösi