Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO -yhteistyössä

Aloitimme Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa (IP-alue) vuonna 2018 ylimaakunnallisen yhteistyön vastataksemme koko alueen elinkeinojen murroksen haasteisiin. Yhteistyömme tuloksena syntyi alkuvuodesta 2019 IP-alueen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia. Strategiatyössä määritellyt yhteiset vahvuudet ja täydentävät osaamiset ohjaavat tekemistämme sekä ylimaakunnallisessa ELMO-koordinaatiohankkeessa, että maakuntien omissa hankkeissa. ELMO –yhteistyökumppanimme maakunnissa löydät täältä.

Olemme vuoden 2019 aikana merkittävästi lisänneet yhteistyötä IP-alueella elinkeinojen, kasvun, työllisyyden ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Yksi hyvin konkreettinen tulos ELMO-yhteistyöstä on ollut rahoitushaku ELMO –yrityspilotteihin liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin. Voit lukea yrityspilotoinnin tuloksista tästä ajankohtaiskirjeestä sekä ELMOn verkkosivuilta. Yhteisen kehittämistyömme tavoitteena on myös klusteritoiminnan kehittäminen sekä innovaatioalustojen tehokkaampi hyödyntäminen IP-alueella. Älykkään erikoistumisen tulevaisuudesta sekä syksyn aikana toteutetusta klusterien kartoitustyöstä voit lukea tarkemmin täältä. Lisäksi kerromme IP-alueella tehtävästä vesiosaamiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä valtakunnallisesta mikroyrittäjien verkostosta, MicroENTREstä.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö älykkäässä erikoistumisessa tiivistyy

Kuva: Lapin Materiaalipankki

Euroopan komission mukaan kuluvalla ohjelmakaudella vahvan jalansijan aluepolitiikassa saavuttanut älykäs erikoistuminen (S3) tulee olemaan jatkossakin merkittävässä roolissa EU:n aluekehittämisessä. Kokemukset yli 250 älykkään erikoistumisen strategian pohjalta ovat olleet pääosin hyviä, mutta käytäntöjen uudistamiselle ja vahvistamisella on myös selkeä tarve. Euroopan Komission mukaan seuraavat panostukset älykkäässä erikoistumisessa suunnataan kohti hiilineutraalia taloutta pyrkimistä sekä kohti Eurooppaa, jossa hyödynnämme paremmin digitaalisen ja teknologisen muutoksen mahdollisuudet. Lähtökohtana on, että toteuttamalla älykkään erikoistumisen strategioita alueillamme, vahvistamme eurooppalaisten arvoketjujen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä luomme uutta pohjaa teollisuuden innovaatioille. Lue lisää…

MicroENTRE® on valtakunnallinen yritysverkosto, jonka tarkoituksena on tarjota mikroyrittäjille mahdollisuus verkostoitua, löytää liiketoimintakumppaneita sekä saada vertaistukea toisilta yrittäjiltä. Yrittäjiltä nousevien tarpeiden perusteella verkoston aluevastaavat ja toimintaa koordinoivat MicroENTREn asiantuntijat kehittävät ryhmien toimintaa, käynnistävät uusia kehittämis- ja yritysryhmähankkeita sekä tuottavat mikroyrittäjyydestä arvokasta tutkimustietoa. Visiona on skaalautuvien mikroyritysten muodostama rajat ylittävä, digitaalisuutta ja live-tapaamisia yhdistelevä verkosto. Lue lisää…

Toimiva ja kestävä vesihuolto on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Kaikista Green Tech -toimialoista vesihuoltoon liittyvä globaali liiketoiminta kasvaa voimakkaimmin. Tämä luo edellytykset tutkimuksen, julkisen ja yksityisen sektorin kehittämiselle sekä mahdollisuuksia vientiin ja kasvuun. Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden vesiosaamiselle on kysyntää Euroopassa erityisesti vesihuoltoon liittyvän kiertotalouden, digitalisaation, mittaamisen ja datan hyödyntämisen osalta.

Pohjois-Pohjanmaan Allied ICT Finland Water Ecosystem, Pohjois-Savon Kuopio Water Cluster, Etelä-Savon EcoSairila ja Blue Economy ovat yhdessä lähteneet vesiosaamisellaan mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön, jossa haetaan Euroopan Unionin investointirahoitusta alan osaamisen kehittämiseen Water Smart Territories -alueyhteistyössä. Lue lisää…

Kainuun oma ELMO2-hanke käynnistyi alkusyksystä 2019. Elmo-yrityspilottiin ja EAKR-teemahakuun liittyen järjestettiin yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia, joissa syntyi mukavasti uusien ideoiden herättämää pöhinää. Elmo-hankkeen tavoitteena on jalkauttaa älykkään erikoistumisen strategiaa Kainuussa ja luoda uusia toimintamalleja yritysten kasvuun. Alueen innovaatioekosysteemejä kartoitetaan yhdessä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa TKI-toimijoiden ja yritysten osaamisen markkinoimiseksi niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Lue lisää…

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille.  Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota. Lue lisää…

Joulukuu 2019

ELMO Klusterikoulutusta Kokkolassa 22.-23.1.2020

Järjestämme Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön puitteissa koulutuksen klustereista. Koulutus on suunnattu asiasta kiinnostuneille klustereiden, yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa työskenteleville.

KUTSU_ELMO-klusterikoulutus

Innosup -rahoitushaku auki

Haku on tarkoitettu klusterivetoisille hankkeille jotka tähtäävät uusien teollisten arvoketjujen syntymiseen. Haku päättyy 2.4.2020.
Lue lisää…

Nordic Innovation -haut

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva Nordic Innovation tarjoaa rahoitusta pohjoismaisille yhteistyöhankkeille kolmesta ohjelmasta:

Nordic Smart Mobility and Connectivity
Health, Demography and Quality of Life
Nordic Sustainable Business Transformation

Seuraa työtämme

Kiinnostaako Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö? ELMOn ajankohtaisia pääset lukemaan EU-toimiston uutiskirjeestä. Pääset tilaamaan kirjeen täältä.

Lisätietoja:
Paula Heikkilä, paula.heikkila@lapinliitto.fi

Seuraa meitä myös Twitterissä