Miten uutta Eurooppaa muotoillaan? - 5 kysymystä New European Bauhausista

Euroopan komissio käynnisti New European Bauhaus, suomeksi Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen alkuvuodesta 2021. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan “Uusi eurooppalainen Bauhaus on toivoa korostava projekti, jolla tutkitaan, kuinka voisimme elää paremmin yhdessä pandemian jälkeen. Kyse on kestävyyden ja estetiikan sovittamisesta, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelma saataisiin lähemmäksi ihmisten arkea.”

BEDA (The Bureau of European Design Associations) on Euroopan suurin muotoilualojen verkosto, joka on ollut alusta asti mukana Uuden eurooppalaisen Bauhausin kehittämisessä. Kysyimme BEDA:n puheenjohtajalta Päivi Tahkokalliolta, mistä Uudessa eurooppalaisessa Bauhausissa on oikein kyse ja mitä se voisi tarjota Itä- ja Pohjois-Suomelle.

Mistä New European Bauhausissa eli Uudessa eurooppalaisessa Bauhausissa on kyse?

Eurooppa tavoittelee vihreän kehityksen ohjelmallaan ilmastoneutraaliutta 2050 mennessä. Jotta ilmastotyö ei jäisi vain ylätason rakenteiksi ja päätöksiksi, Uusi eurooppalainen Bauhaus on luotu sitä varten, että myös ruohonjuuritason toimijat olisivat aktiivisesti mukana ja kokisivat asian omakseen. Tavoitteena on osallistaa ruohonjuuritason toimijat mukaan kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Sen sijaan, että joku muu tekee päätökset ja me vain hyväksymme ne, on kysymys siitä, että ratkaisuja aidosti etsitään yhdessä ja että luodaan Eurooppaa, jossa me eurooppalaiset haluamme elää”, kertoo Tahkokallio.

Tahkokallio muistuttaa, että Bauhausissa ei ole kyse pelkästään rakennetusta ympäristöstä, vaan laajemmin elämisen ympäristöistä ja käytännöistä ja siitä, millaisessa Euroopassa me haluamme elää.

Aloitteessa on lähdetty liikkeelle muotoilun periaatteilla hyödyntäen yhteissuunnitteluprosessia (co-design). Tahkokallio näkee Bauhaus-aloitteen rohkeana vetona komissiolta. Yhteissuunnittelussa kukaan ei voi yksin päättää lopputulosta, vaan aloite perustuu aidosti eurooppalaisilta kerättyihin ajatuksiin ja tarpeisiin, joiden pohjalta lähdetään analysoimaan ja katsomaan millaisia ratkaisuja tulisi lähteä kehittämään. Siispä komissiokaan ei voi ennalta tietää mitä Bauhaus tulee pitämään sisällään.

Voinko olla mukana, vaikka en ole luovan alan toimija?

Voit. Kuka tahansa voi osallistua. Muotoilu on aloitteessa merkittävässä roolissa, mutta Tahkokallio muistuttaa, että aloite ei ole pelkästään luovien alojen, vaan muotoilu ja luovat alat tarjoavat menetelmiä ja työkaluja muiden alojen käyttöön. Luovien alojen mukanaolon taustalla on ymmärrys siitä, että luovilla aloilla on roolinsa uudenlaisten ratkaisujen ja arvonnousun luomisessa, ja tämä potentiaali halutaan käyttöön myös ilmastotyössä.

Mitä Uusi Bauhaus voi tarjota klustereille ja yrityksille?

Päästäkseen ilmastoneutraaliustavoitteeseen vuonna 2050, jokaisella alalla on oma roolinsa. Uusi Bauhaus on kaikkien alojen yhteinen prosessi ja mukaan voivat tulla kaikki toimijat, jotka kokevat aloitteen relevantiksi. Tahkokallio kehottaa klusteritoimijoita miettimään, minkä roolin he näkevät klusterillaan elinympäristöjemme kehittämisessä.

Bauhausin ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa voi tuoda ideoitaan esille Bauhausin alustalla. Toukokuuhun 2021 mennessä ideoita on kerätty jo reilusti yli 1000. Suurin ryhmä, joka on tuottanut ideoita alustalle ovat mikro- ja pk-yritykset. Tahkokallio pohtii, että ehkä selitys mikro- ja pk-yritysten aktiivisuudelle on se, että aiemmin ei ole ollut yhtä suoraa kanavaa, jolla ne voivat tuoda ajatuksiaan esiin.

Mielenkiintoista tähänastisissa tuloksissa on Tahkokallion mukaan myös se, että monet vastaajat ovat kaivanneet komissiolta apua kaikkein eniten verkostoitumiseen, ei rahoitukseen, kuten äkkiä voisi luulla. Klusteriajattelu edustaa juurikin verkostoitumisnäkökulmaa. Tiedämme, että ilmastonmuutos ei koske vain yhtä alaa, vaan ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto vaatii jokaisen panostusta. Myös Uudessa Bauhausissa haetaan yli alojen ja yli arvoketjujen tapahtuvaa vuoropuhelua.

Kuten sanottu, muotoilu voi tarjota tähän työkaluja. Tahkokallio kannustaa klustereita ja julkisia toimijoita hyödyntämään muotoiluosaamista omassa toiminnassaan. Suomessa toimii runsaasti muotoilutoimistoja, jotka tarjoavat osaamistaan niin tuotteiden, palvelujen kuin yhteiskunnallisten prosessien muotoilussa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa muotoilupalveluja tarjoaa, muun muassa ELMO:n innovaatioalustojen hakukoneesta löytyvä ARCTA – Arctic Art & Design Labs.

Miten voin osallistua?

Kesäkuuhun 2021 saakka komissio kerää olemassa olevia esimerkkejä, ideoita, toiveita ja tarpeita Uusi eurooppalainen Bauhaus –sivustolle. Sivulle voi lisätä ajatuksiaan kuka tahansa.

Hyviä esimerkkejä, ideoita, tarpeita ja haasteita voi jättää komissiolle kesään 2021 saakka täällä.

Voit järjestää myös omia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja ideoiden keräämiseksi. Savossa ideoita kerätään Uusi savolainen Bauhaus -ryhmässä Facebookissa.

Bauhausin toisessa vaiheessa toteutetaan uuden eurooppalainen Bauhausin pilottiprojekteja. Päivi Tahkokallio kannustaa itä-ja pohjoissuomalaisia hakemaan pilotteihin. Tahkokallio toivoo myös näkevänsä itä- ja pohjoissuomalaisen yhteisen pohjoiseen ja arktiseen ulottuvuuteen perustuvan pilotin:

”Pohjoismaisella ajattelulla on paljon annettavaa uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin ja arktisen näkökulman mukaan tuominen on tärkeää jo siksi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisella ovat selkeästi suuremmat kuin muualla”.

Voinko saada Bauhausista rahoitusta idealleni?

Uusi eurooppalainen Bauhaus ei ole rahoitusinstrumentti, mutta siihen on varattu rahoitusta muista instrumenteista. Vuonna 2021 rahoitusta myönnetään ainakin kahdella tapaa:

1) New European Bauhaus Awards: Toukokuun 2021 loppuun saakka voi hakea mukaan New European Bauhaus Awards –kilpailuun, jossa palkitaan olemassa olevia onnistumisia kymmenessä eri kategoriassa. Kilpailun voittajille myönnetään 30 000€.

2) New European Bauhaus –pilotit: Alustavan aikataulun mukaan, kesällä 2021 avataan New European Bauhaus -pilottien haku ja siirrytään Bauhausin toiseen vaiheeseen. Viiteen pilottiin on varattu 25 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Koska haku perustuu yhteissuunnitteluvaiheen tuloksiin, haun sisältö ja pilottien täsmälliset kriteerit eivät ole vielä tiedossa. Tahkokallion mukaan tiedossa on kuitenkin se, että tavoitteena on ottaa piloteissa huomioon maantieteellinen kattavuus eli myös harvemmin asutut alueet ja Euroopan laidoilla sijaitsevat alueet.

Lisäksi EU:n koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira on tuonut esiin, että Uuteen Bauhausiin voidaan varata rahoitusta myös Euroopan aluekehitysrahastosta.

– Pirkko Sivonen, projektikoordinaattori, ELMO-koordinaatiohanke

Lisätietoa

Uusi eurooppalainen Bauhaus

New European Bauhaus, eli Uusi eurooppalainen Bauhaus, on Euroopan komission uudenlainen monialainen aloite, joka yhdistää tieteen, teknologian, taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun, kulttuurin ja sosiaalisen osallisuuden ja auttaa löytämään ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. Aloite tukee EU:n vihreän kehityksen ohjelman toteutumista ja pandemiasta toipumista.

Aloite jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

1) Yhteissuunnittelu (co-design), Tammikuu 2021 – kesä 2021

Esimerkkien, ideoiden ja haasteiden kerääminen New European Bauhaus –sivustolle. Omia ajatuksiaan voi tuoda esiin täällä.

2) Toteutus – Syyskuu 2021 - 2023

Viisi suunnitteluvaiheen tuloksiin pohjautuvaa pilottihanketta, joissa kehitetään esteettisesti toimivia, kestäviä ja osallistavia uusia ratkaisuja.

3) Tulosten levitys 2023 eteenpäin

Ideoiden ja toimintamallien levittäminen uusiin hankkeisiin, alan verkostoituminen ja tiedon jakaminen osallistujien välillä, myös Euroopan ulkopuolella